Magneten

Välkommen till Magneten

Ställ dig i kö

Vill du börja hos oss? Här kan du ställa dig i kö till Magneten.

Ställ dig i kö

Välkommen till Magneten

Magneten är en resursskola F-5 för elever som är i behov av särskilt stöd. Skolan är för elever som uppvisar svårigheter i sin skolsituation på grund av psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. På Magneten får eleverna ett mindre sammanhang, ett fåtal andra elever i undervisningen och en tät vuxennärvaro.

Skolan ligger i samma lokaler som Oden på Eddavägen 1 i Upplands Väsby. 

Digitaliseringen är en naturlig del i undervisningen och alla elever använder datorer som verktyg i undervisningen. Vi arbetar strategiskt med att utveckla elevernas digitala kompetens för att främja det aktiva lärandet. Eleverna ska kunna navigera, förstå och göra aktiva val i en digital värld. Vi har fritidsverksamhet för elever årskurs F-5. Via appen Lärande skola kan du följa ditt barns kunskapsutveckling och kommunicera med skolan.

Magneten är öppen för alla elever i förskoleklass och grundskola. Skolan tillämpar anmälningsdatum som urvalsgrund för mottagande av nya elever. Tillståndet från Skolinspektionen innebär dock en begränsning i mottagandet genom att skolan riktar sig specifikt till elever med behov av särskilt stöd. Det innebär att pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och annan dokumentation om elevens tidigare skolgång ska lämnas vid ansökan till skolan så att beslut om mottagande kan fattas. En förutsättning för att skolan ska kunna ta emot eleven är att skolan kommer överens med hemkommunen om finansiering. Kopior på dokumentationen ska bifogas ansökan. 

Ansökan till Magneten för läsåret 2024-25 ska göras senast 30 november 2023. Ansökan till Magneten ska göras på blankett för ansökan. Ansökan med bilagor ska skickas till:

Lärande Grundskola Magneten

Ansökan

Box 5017

194 05 Upplands Väsby