Så lär vi oss nya saker tillsammans på Lärande Grundskola Skapa

Vad innebär hörnstenen Meningsfullt lärande? På Lärande Grundskola jobbar vi i ämnesintegrerade uppdrag, det innebär att vi kombinerar innehåll från flera ämnen, för att väcka våra elevers nyfikenhet och ge dem möjlighet att använda sina nya kunskaper i ett tydligt sammanhang. På den här sidan beskriver vi ett exempel på hur ett sådant uppdrag är formulerat, hur det kombinerar olika ämnen och hur både elever och medarbetare upplevde arbetet.

Uppdraget "Binas historia" där kunskapen portioneras ut som byggstenar

Här följer uppdragsbeskrivning för uppdraget “Binas historia” i Team 8:   

Detta uppdrag utgår från ekologi och hoten mot våra ekosystem. Vi studerar vårt närområde för att förstå hur ekosystem fungerar och svara på frågan; Vad händer när vårt ekosystem störs? 

Ämnen som har ingått i uppdraget

Geografi

Biologi

Svenska

Samhälls­kunskap

Uppdraget ramades in av boken “Binas historia” som genom dåtid-, nutid- och framtidsperspektiv beskriver vad som händer om bina försvinner från jorden. Att utgå ifrån en skönlitterär bok - matchad med innehållet i uppdraget - kan hjälpa eleverna att få en fördjupad förståelse för ett komplext ämnesinnehåll, i det här fallet hållbarhet och ekosystem. Det är som att ge eleverna olika typer av pusselbitar som sedan är ämnad att leda fram till en helhetsförståelse. 

Utifrån den förförståelsen blev sen uppgiften att undersöka vilka insatser som görs för biologisk mångfald, i elevernas närområde. Slutprodukten blev en essä där flera ekosystem och de problem som de drabbas av beskrevs.  

Eftersom forskningen visar att elever lär sig mer när de samarbetar och hjälper varandra att lära sig nya saker är samarbete en central del i utformningen av uppdragen. Det ger också lärarna möjlighet att känna av gruppen och avgöra när de är redo för nästa steg i processen.  

Uppdragen portionerar ut kunskapen som byggstenar, där beroendena tydliggörs. I det här specifika uppdraget fick eleverna exempelvis gå igenom handeln och kommunikationens betydelse för vår globaliserade värld, vilket skapade en förståelse som var avgörande för det fortsatt arbetet inom ekologi. Arbetssättet underlättade engagemanget i elevgruppen. 

Vi frågade Elin Björk och Johan Gustavsson som genomförde uppdraget med eleverna (lärare i nuvarande team 9, läsåret 23/24):     

– Uppdragen utformas på lite olika sätt och vi som lärare ser också till att nyttja dem för att stärka just vår elevgrupp, men vi ser genomgående att våra elever får en helhetsförståelse för det de lär sig och att de kan sätta sina nya kunskaper i ett sammanhang.  
 

– Vi är väldigt tydliga med vilka ämnen vi arbetar utifrån och vilka förväntningar som finns i kursplanen utifrån respektive ämne, men det ämnesövergripande arbetssättet gör skoldagarna roligare och mer utvecklande för både elever och lärare.