Närvarande lärare på Lärande Grundskola Vik

På Lärande Grundskola har lärarna mer tid för eleverna. Hos oss finns minst två lärare per team, som följer eleverna under hela skoldagen. Här får Camilla Carlsson och Ann-Louise Andersson, teamlärare i team 3 på Lärande Grundskola Vik, berätta vad Lärandemodellens hörnsten “Närvarande lärare” innebär för vardagen på skolan.

Ann-Louise Andersson och Camilla Carlsson, teamlärare i team 3 på Lärande Grundskola Vik
Ann-Louise Andersson och Camilla Carlsson, teamlärare i team 3 på Lärande Grundskola Vik

På vilket sätt skiljer sig arbetet på Lärande Grundskola från uppdraget som lärare på en annan skola? 

– Den största skillnaden ligger i hur vi som lärare samarbetar. Vi är väldigt tätt sammankopplade och arbetar mycket tillsammans, vilket jag ser som otroligt positivt. Vi deltar under varandras lektioner, vilket gör att vi verkligen kan dra nytta av den andres kunskaper och tillsammans se till att nå fram till varje elev. Även när vi delar upp elevgruppen så roterar vi som lärare så att vi båda finns med under hela dagen. Vi vill hela tiden bli bättre på det vi gör och vår möjlighet att gemensamt reflektera över varje skoldag bidrar verkligen till det, berättar Ann-Louise.  
 

– Vi planerar undervisningen tillsammans och redan i det skedet har vi möjlighet att anpassa aktiviteter beroende på när vi har tillgång till våra elevresurser Crippe och Jessica. Det skapar också en trygghet att veta att vi har varandra och att även om någon av oss blir sjuk eller något uppstår så kan undervisningen löpa på som planerat, fyller Camilla i.   

– Att lära känna eleverna så bra ger oss också möjlighet att dela upp teamet och planera utifrån deras behov, både socialt och kunskapsmässigt. Det skapar en trygg och stabil miljö för elevernas lärande!

På vilket sätt bidrar teamlärarskapet till elevernas lärande, trygghet och studiero? 

– Våra elever har alltid flera lärare runt sig, vilket stärker den sociala tryggheten, om det uppstår en konflikt så vet vi hur vi ska agera och det påverkar inte övriga elever på samma sätt som om man är ensam lärare i en klass, menar Camilla.  

– Sen är det ju en styrka att vi är fler som är lika insatta i elevernas lärande och kunskapsnivå. Det gör oss väldigt trygga i bedömningsarbetet, säger Ann-Louise.  

Team 3 består av 52 elever och de berättar att det inledningsvis krävdes mycket arbete att lära känna varje elev, bli samspelta som lärare och skapa ett välfungerande team tillsammans, men den stabila grund som byggts upp har skapat fina förutsättningar för elevernas fortsatta utveckling.  

– Våra elever får jobba mycket med lärkompisar och lärgrupper och tack vare att teamet är så stabilt kan vi ha en systematik där vi byter par och grupper var sjätte vecka, i samband med att vi startar upp ett nytt uppdrag. Det här har gjort att vi stärkt tryggheten mellan eleverna ytterligare. De är fantastiskt duktiga på att samarbeta med varandra!  

– Att lära känna eleverna så bra ger oss också möjlighet att dela upp teamet och planera utifrån deras behov, både socialt och kunskapsmässigt. Det skapar en trygg och stabil miljö för elevernas lärande!

Så gör Närvarande lärare skillnad

1. Trygghet

Tid och utrymme för fler lärare att verkligen lära känna varje elev

2. Utveckling

Ökade möjligheter till anpassningar, för att möta varje elev där den är

3. Team

Att arbeta som team skapar en dynamik där både lärare och eleverkan nyttja varandras styrkor och komplettera varandra

4. Framgång

Att känna sina elever skapar förutsättningar för att stärka undervisningens kvalitet, vilket ger bättre resultat